mask

Projektowanie kanalizacji deszczowej a przepisy prawne

Obfite opady mogą stanowić poważne zagrożenie, zwłaszcza na obszarach, gdzie wielkość powierzchni biologicznie czynnej, a więc takiej, w którą woda może swobodnie wsiąkać będzie stosunkowo niewielka. Tam, gdzie znaczna część terenu została utwardzona, wykonuje się więc specjalne odwodnienia, które odprowadzają deszczówkę i kierują ją do odpowiednio przygotowanej kanalizacji deszczowej. W Gdańsku budową i modernizacją systemów tego rodzaju zajmuje się firma SGWP. Przekonajmy się, jak projektuje się takie instalacje.

Co trzeba wiedzieć o przygotowywaniu systemów kanalizacji burzowej?

Systemy kanalizacyjne są projektowane tak, by radziły sobie ze skutecznym odprowadzaniem wód opadowych o natężeniu charakterystycznym dla danego obszaru i odpowiadały wytycznym zawartym w obowiązujących normach. Podstawowym parametrem, jaki musi zostać uwzględniony, jest częstość występowania tzw. deszczu obliczeniowego, niezbędnego do zwymiarowania systemu. Ze względu na wydatki związane z kosztami jego wykonania przyjmuje się też częstość wylewów powodowanych przekroczeniem wydolności instalacji burzowej. Uwzględniany jest też powodowany takimi sytuacjami stopień zagrożenia, który najmniejszy będzie dla przestrzeni otwartych znajdujących się z dala od budynków, a największym w przypadku infrastruktury krytycznej. Wymiarowanie kanalizacji następuje przez określenie strumienia objętości wód opadowych, będący iloczynem maksymalnego natężenia jednostkowego deszczu dla konkretnego czasu jego trwania oraz częstości występowania oraz szczytowego współczynnika spływu wód deszczowych dla danego stopnia uszczelnienia powierzchni oraz obszaru zlewni deszczowej.

Jakie akty regulują kwestie projektowania systemów kanalizacji deszczowej?

Podstawowymi aktami prawnymi związanymi z kwestiami projektowania kanalizacji jest norma PN-EN 752:2017 „Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne”, a także Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Istotne jest też Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska i ich akty wykonawcze. Ważna będzie także Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.