mask

Najważniejsze etapy projektowania kanalizacji deszczowej

Na terenach silnie zurbanizowanych występuje niewiele miejsc, gdzie woda opadowa może swobodnie wsiąkać w grunt, stąd konieczne staje się przygotowanie odpowiednich systemów, które poradzą sobie z jej nadmiarem. Poza odwodnieniami powierzchniowymi niezbędne będą również kanały, którymi deszczówka spłynie z obszarów utwardzonych i trafi do właściwej zlewni. Wymaga to jednak właściwego zaprojektowania i budowy sieci kanalizacyjnej. W Gdańsku pracami tego rodzaju zajmuje się firma SGWP. Przekonajmy się, w jaki sposób projektuje się takie instalacje.

Jak wygląda przygotowanie do projektowania kanalizacji deszczowej?

Wstępem do projektowania systemu kanalizacji deszczowej będzie uzyskanie potrzebnej do tego dokumentacji w postaci danych geodezyjnych i hydrologicznych oraz hydrogeologicznych, a także uwarunkowań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Następnie trzeba uzyskać warunki techniczne dla odprowadzania ścieków opadowych oraz ustalić zakres oddziaływań środowiskowych.

Co musi uwzględniać projekt kanalizacji deszczowej?

Projekt kanalizacji deszczowej powstaje na podstawie wielkości tzw. deszczu obliczeniowego wraz z częstością występowania wylewów wynikających z przekroczenia wydolności systemu, co zależy od stopnia zagrożenia obowiązującego na danym terenie. Daje to możliwość ustalenia strumienia objętości wód opadowych, który jest powiązany z maksymalnym natężeniem jednostkowym deszczu dla konkretnego czasu jego trwania oraz częstości występowania i szczytowego współczynnika spływu wód deszczowych dla danego stopnia uszczelnienia powierzchni, a także obszaru zlewni deszczowej. Po uzyskaniu wyników można przystąpić do trasowania kanałów oraz sporządzenia profilu podłużnego, pokazującego spadek i średnicę kanałów. Na tej podstawie tworzy się projekt budowlany i wykonawczy.